Zadzwoń: (22) 886 74 50 - 54

Terminy kredytowe

Zachęcamy Państwa do lektury terminologii bankowej. Aby polubić swój kredyt hipoteczny, proponujemy wspólne rozszyfrowywanie trudnych terminów bankowych. Pozdrawiam.

WASZ DORADCA KREDYTOWY

MACIEJ NERSIEWICZ
TELEFON: +48 517 207 879
EMAIL: maciej.nersiewicz@ebejot.com.pl

Cesja - przeniesienie praw własności na inną osobę

EURIBOR - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi

Hipoteka - dokument tożsamości dla nieruchomości

Inflacja - wzrost podaży pieniądza, której skutkiem jest wzrost cen

Karencja - okres dzielący datę kończącą wykorzystanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat, jest określony w umowie

Kredyt budowlany - Kredyt na finansowanie inwestycji mieszkaniowych udzielany na okres budowy.

Kredyt hipoteczny - długoterminowy kredyt zwykle wykorzystywany do sfinansowania zakupu mieszkania lub budowy domu, zabezpieczony hipoteką, czyli zastawem na nieruchomości. To znaczy, że w przypadku odmowy spłaty kredytu bank, który go udzielił, może przejąć i sprzedać zastawioną nieruchomość

Księgi wieczyste - zawiera wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości ( położenie, sposób korzystania, właściciel, ciężary i ograniczenia, hipoteki - z wyjątkiem ustawowych

Kurs walutowy - stosunek wymienny dwóch walut

LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) - indeks ten określa stopę, wg której banki pożyczają pieniądze miedzy sobą. Stosowany jako podstawa oprocentowania w kredytach denominowanych w innych walutach.

Marża - określona w formie punktów procentowych wartość doliczana do bazowej stopy procentowej w celu wyznaczenia stopy procentowej (zysku)

Podatek PCC1 - podatek za złożenie wniosku o wpis hipoteki (zabezpieczenie banku), który wynosi 19 zł (hipoteka kaucyjna) i 0,1% wartości kredytu (hipoteka zwykła).

Poręczenie - gwarancja udzielona przez osobę która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w sytuacji gdy osoba ta nie wywiąże się z niego

Poręczyciel - gwarant udzielający gwarancji Promesa kredytowa - zobowiązanie udzielenia kredytu na określonych w promesie warunkach po spełnieniu określonych wymagań formalnych.

Przewalutowanie - zmiany waluty kredytu na inną w okresie kredytowania.

Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy (ROR) - rachunek bankowy osób fizycznych, zwany także kontem osobistym, umożliwiający deponowanie pieniędzy, dokonywanie rozliczeń poprzez realizację stałych zleceń oraz zaciąganie kredytu.

Rata - część należności zwracanej bankowi w wyniku jej rozłożenia w czasie

Raty indeksowane - system spłat rat powiększanych o określony wskaźnik

Raty malejące - system spłat rat składających się z równych części kapitału i malejących odsetek.

Raty równe - system spłat rat o stałej wysokości składających się z odsetek i rosnącego kwotowo kapitału.

Spread - różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty

Transza - część np. zaciągniętego kredytu wynikająca z rozłożenia wypłaty w czasie

Tytuł prawny - dokument poświadczający posiadanie praw

Ubezpieczenie kredytu - przejściowa forma zabezpieczenia spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki.

Ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na rachunek Ubezpieczonego zawarła umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek.

Ubezpieczony - osoba fizyczna, której życie lub życie i zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia. Osobą ubezpieczoną może być, w niektórych przypadkach, dziecko.

WIBOR - średnia stopa procentowa oferowana przy dawaniu lokaty innemu bankowi na rynku międzybankowym w Polsce.

Windykacja - proces dochodzenia przez bank należności postawionej w stan natychmiastowej wymagalności

Żyrant - gwarant, poręczyciel

 

KONTAKT Z DORADCĄ KREDYTOWYM


 MACIEJ NERSIEWICZ

 TELEFON:  +48 517 207 879

 EMAIL: maciej.nersiewicz@ebejot.com.pl 


 MACIEJ PIETRZYK

 TELEFON:  +48 605 475 072

 EMAIL: maciej.pietrzyk@ebejot.com.pl   


O Skoroszach

Nasze Nagrody

Ebejot - najlepszy wystawca